<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

บุคลากร

Personnel Police

งานป้องกันและปราบปราม

รอง ผกก. ป.

พ.ต.ท.ภูวเดช ปานจันทร์
รอง ผกก. ป.

สวป.

พ.ต.ต.ครรชิต ปัทมแก่นทราย
สวป.

รอง สว. (จร.)

ร.ต.ต.วิชัย โตจุ้ย
รอง สว. (จร.)

รอง สวป.

ร.ต.อ.ไพฑูรย์ นานวนคำ
รอง สวป.
ร.ต.อ.ธัณภิวัฒณ์ กังวาฬศัพย์
รอง สวป.
ร.ต.อ.รังสรรค์ พรหมขันธ์
รอง สวป.
ร.ต.ท.พงศ์ยศ พลบุตร
รอง สวป.
ร.ต.ท.วัชรพงษ์ รสหอม
รอง สวป.

รอง สว (ป.)

ร.ต.ท.วิชัย ศุภเลิศนุกูลกิจ
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.จรัส หอมสำราญ
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.ภัชรศักดิ์ ตายงค์
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.สุพจน์ บัติสูงเนิน
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.พูลศักดิ์ พรมวงศ์
รอง สว (ป.)

ผบ.หมู่ (สส.)

ด.ต.มีไมตรี ตลอดภพ
ผบ.หมู่ (สส.)
ด.ต.สมรส ศรีประมงค์
ผบ.หมู่ (สส.)

ผบ.หมู่ (จร.)

ด.ต.กิตติพศ ลาสุดี
ผบ.หมู่ (จร.)

ผบ.หมู่ (ป.)

ร.ต.ต.ยงยุทธ นีระขัน
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ฉกรรจ์ ศาสตร์สัมฤทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วิรัตน์ สืบสิงห์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ดำรงณ์ ขัดสี
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สามารถ ปิติพร
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เศกสรรค์ วินทะไชย
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.พิเชฎฐ ปิติพร
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.กมลรัตน์ วัดเข้าหลาม
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วิรัตน์ ทองคำร้อย
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ปรเมศวร์ โคตรนาม
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สมคิด เถาว์ทุมมา
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.กฤษณะ แสนเสมอ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.อนุชา ขอพรกลาง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.พิพัฒน์ ชัยสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วินัย ชิณวัง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.กฤชกร หาตรง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เสถียร ผิวขาว
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.อัคเดช แป้นสันเทียะ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.รุ่งอรุณ แสนวัง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วิเชียร ภูหัตการ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ทิวากร สังฆะมณี
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.มานิตย์ เกพันดุง
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ดนัย เดชพลมาตย์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ไพสันต์ สียางนอก
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.มงคล หอมบุญเรือง
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.อำนวย ยางสุข
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.อดิศักดิ์ ชัยเสริม
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ตรีเพชร โพธิ์จิตร
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ภุชงค์ ตันสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ยศพล กะฐินเทศ
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ปรินันท์ ใยพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.นิธิรัตน์ ทัยกูล
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.กฤษณะ จิตต์พิพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.รัชนู ปลายแดน
ผบ.หมู่ (ป.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก