<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Visionวิสัยทัศน์

สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มีการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง


พันธกิจ

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน

พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชคันตุกะ

2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม


ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก